Ga naar de hoofdinhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden WELTER SHELTER BV

1. ALGEMENE BEPALINGEN

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden hebben de hieronder genoemde termen met een hoofdletter en eventuele vervoegingen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk een andere betekenis wordt gegeven:

 1. Aanbieding : een vrijblijvend aanbod van WS in haar catalogus of op de website aan een potentiële Wederpartij.
 2. Gebreken : afwijkingen aan een zaak die al vóór de levering aanwezig waren, waardoor de zaak niet (of niet meer) aan de overeenkomst beantwoordt, zoals gebreken en gebreken veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) specifieke essentiële eisen en/of kenmerken Onder gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan: veiligheidsgebreken en gebreken en gebreken die ontstaan ​​na de levering, zoals maar niet beperkt tot schade door vallen en gebreken en gebreken veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of opslag, onprofessioneel of onvoldoende onderhoud of als gevolg van normale slijtage. Onder Gebreken wordt voor Wederpartij B tevens niet verstaan: schade veroorzaakt tijdens/door transport.
 3. Informatie : catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, promotiemateriaal etc. die deel uitmaken van de Offerte en/of Aanbieding.
 4. Overmacht: iedere omstandigheid die buiten de macht van WS ligt en van dien aard is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van WS kan worden verlangd. Dit omvat: stakingen, oproer, oorlog en andere ongeregeldheden, boycots, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, belemmeringen en storingen in transportfaciliteiten, extreme weersomstandigheden, brand, machinestoring, onderbrekingen in de activiteiten van WS, problemen met leveranciers en/of eventuele overheidsvoorschriften.
 5. Koopovereenkomst : aanvaarding door WS van het Aanbod, Schriftelijk ingediend bij Wederpartij bij directe (tegen)verkoop
 6. Verkoop op afstand : de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de overeenkomst uitsluitend tot stand komt door gebruik te maken van één of meer communicatiemiddelen op afstand (telefoon, fax, internet, e-mail).
 7. Offerte : een schriftelijke, vrijblijvende uitnodiging van WS aan een potentiële Wederpartij.
 8. Order : een opdracht of order die de Wederpartij Schriftelijk of mondeling aan WS verstrekt.
 9. Orderbedrag : het totale bedrag dat de Wederpartij op grond van de Overeenkomst aan WS verschuldigd is.
 10. Orderbevestiging : schriftelijke aanvaarding door WS van de Order.
 11. Overeenkomst(en) : de koopovereenkomst(en) die WS en de Wederpartij zijn aangegaan door middel van een Orderbevestiging of een Verkoopovereenkomst, waarop de Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.
 12. Schriftelijk of Schriftelijk : door middel van een document ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van WS en/of de Wederpartij, of door middel van een elektronisch document.
 13. Verkoopvoorwaarden : deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van WS.
 14. Wederpartij : iedere natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A ), iedere natuurlijke persoon die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf en iedere rechtspersoon of andere vorm onderneming (indien gespecificeerd: Wederpartij B ) die met WS een contractuele relatie heeft op grond van een met WS gesloten Overeenkomst. Daartoe behoren in het bijzonder partijen in wier opdracht of voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 15. WS : welter shelter BV, en eventuele aan bovengenoemde vennootschap gelieerde dochterondernemingen en/of zusterbedrijven.

Als datum van verzending van brieven en/of verzending van artikelen geldt de datum vermeld op de postzegel, dan wel de datum waarop de fax of de e-mail is verzonden. Indien een dergelijke datum niet is vermeld of kan worden aangetoond en er een geschil bestaat over de tijdigheid van de (ver)zending, worden de door Wederpartij B verzonden documenten en/of zaken als niet tijdig verzonden beschouwd.

2. TOEPASSELIJKHEID

         De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Aanbiedingen van WS en op alle Overeenkomsten die WS sluit met betrekking tot de verkoop en levering van roerende zaken aan een Wederpartij.

Indien de Wederpartij in zijn correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst naar andere voorwaarden zou verwijzen, wordt de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkende bepalingen in dergelijke andere voorwaarden laten het voorgaande onverlet.

Eventuele afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling in de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op die Overeenkomst. Het aanvaarden door WS van een dergelijke afwijking of aanvulling schept geen precedent en de Wederpartij zal aan een dergelijke aanvaarding geen enkel recht kunnen ontlenen met betrekking tot eventuele toekomstige Overeenkomsten.

De Wederpartij B waarmee op enig moment een overeenkomst is gesloten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, aanvaardt de toepasselijkheid van de Verkoopvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en WS.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Aanbiedingen en Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden WS op geen enkele wijze, tenzij in die Aanbieding en/of Offerte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is bepaald.

Een Aanbieding heeft een geldigheidsduur van twee weken na de in de Aanbieding aangegeven datum, waarna deze vervalt.

De door WS verstrekte Informatie is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. Aan dergelijke Informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Opgaven van WS over kleuren, maten, prestaties, eigenschappen etc. gelden slechts ter indicatie en zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, advertentiemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van WS aangeboden informatie in welke vorm dan ook binden WS niet.

4. SLUITING VAN HET CONTRACT

Een Overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen indien en voor zover WS een Order door middel van een (elektronische) Orderbevestiging heeft bevestigd, dan wel indien en zodra in geval van directe tegenverkoop een Orderbevestiging is overhandigd en/of een Contract van de Verkoop tot stand is gekomen, dan wel doordat WS na ontvangst daadwerkelijk is begonnen met het uitvoeren van een Order.

De Orderbevestiging of de Verkoopovereenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven.

Een Schriftelijke Aanbieding kan uitsluitend Schriftelijk worden ingetrokken of gewijzigd, en alleen indien WS het verzoek tot intrekking of wijziging van de Aanbieding heeft ontvangen voordat de Orderbevestiging is verzonden, dan wel WS feitelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Een Schriftelijke Order wordt in ieder geval onherroepelijk indien niet binnen vijf werkdagen na de datum van de Order een herroeping is verzonden. WS heeft het recht een Bestelling te weigeren, zonder dat zij daarvoor een reden hoeft op te geven.

5. INHOUD VAN HET CONTRACT

De inhoud van het contract en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald op basis van de orderbevestiging/het verkoopcontract en de bepalingen in de verkoopvoorwaarden.

Eventuele aanvullende Contracten, toezeggingen of mededelingen gedaan of ondernomen door medewerkers van WS of door andere personen namens WS die optreden als vertegenwoordiger van WS zijn slechts bindend voor WS indien dergelijke Contracten, toezeggingen of mededelingen Schriftelijk zijn bevestigd door haar bestuurders, die daartoe bevoegd zijn. die bevoegd is om haar te vertegenwoordigen, of door personen aan wie dergelijke bestuurders daartoe gemachtigd zijn.

WS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid of volledigheid van door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Informatie.

Kleine afwijkingen van de Overeenkomst door WS zijn aanvaardbaar indien en voor zover de Wederpartij haar essentiële eisen niet voorafgaand aan de onderhandelingen over de Overeenkomst heeft aangegeven, en voor zover de prestaties van WS niet wezenlijk veranderen als gevolg van de afwijkingen.

6. PRIJZEN

Door WS opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Alle prijzen zijn Ex Works, zoals bepaald in de Incoterms 2010, geleverd binnen Nederland, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

De prijzen vermeld in het Contract of de Orderbevestiging zijn bindend. Deze artikelen kunnen alleen worden afgeprijsd na Schriftelijke goedkeuring van WS. Er kan alleen korting op de artikelen worden gegeven tijdens bepaalde uitverkoopperiodes, bijvoorbeeld winteruitverkoop, zomeruitverkoop.

7. BESTELLING EN BETALINGEN

Betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen bij het plaatsen van de bestelling.

Indien niet gespecificeerd, zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing

 1. voor Wederpartij A, direct na het plaatsen van de Bestelling;
 2. voor Wederpartij B: 100% vooruitbetaling bij aflevering

De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft WS het recht een vordering ter incasso uit handen te geven en is de Wederpartij in dat geval rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de datum van volledige voldoening van de wettelijke rente berekend over de onbetaald gebleven bedrag alsmede eventuele kosten verbonden aan het incasseren van de gefactureerde bedragen (inclusief eventuele buitengerechtelijke incassokosten).

De Wederpartij heeft niet het recht een schuld van WS te verrekenen of de betalingsverplichting op te schorten.

8. LEVERING EN RECLAMES

De genoemde leveringstermijn kan in geen geval worden aangemerkt als een fatale termijn.

De Wederpartij is verplicht de zaken op het overeengekomen tijdstip af te nemen. Eventuele kosten die mochten ontstaan ​​als gevolg van de weigering of het niet tijdig afnemen van de zaken door de Wederpartij, inclusief opslagkosten, komen voor rekening van de Wederpartij.

Op het moment dat hij de zaken in ontvangst neemt, zal de Wederpartij deze controleren op uiterlijk waarneembare Gebreken. Eventuele klachten over uiterlijk waarneembare Gebreken dient Wederpartij B binnen 8 werkdagen na levering Schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen van WS, waarbij de betreffende Gebreken duidelijk worden gespecificeerd.

De Wederpartij is verplicht de zaken daadwerkelijk in bezit te hebben, zodanig dat WS de gegrondheid van de klachten kan onderzoeken. De Wederpartij is verplicht voldoende medewerking te verlenen. Het retourneren van de zaken ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

Indien WS de reclames gegrond acht, is WS – naar eigen keuze – uitsluitend gehouden tot (i) het kosteloos oplossen van de gebreken of (ii) vervanging van de zaken, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Voor vervangen artikelen is de vorige zin eveneens van toepassing.

Bij Verkoop op afstand heeft Wederpartij A het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover WS de Overeenkomst niet binnen 30 dagen na de oorspronkelijk opgegeven of overeengekomen leveringstermijn heeft uitgevoerd. In dat geval is WS niet tot enige schadevergoeding gehouden.

9. BEËINDIGING EN BEËINDIGING MET VERKOOP OP AFSTAND

Zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, is WS gerechtigd naar eigen keuze de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door een Schriftelijke verklaring op te schorten, indien de Wederpartij:

 • voorlopige of definitieve surséance van betaling verleend; of
 • een verzoek tot liquidatie ingediend; of
 • Geliquideerd of de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd, tenzij dit het gevolg is van een herstructurering of een bedrijfsfusie.

Bij verkoop op afstand heeft wederpartij A het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Indien Wederpartij A van deze herroepingsmogelijkheid gebruik zou maken, dient hij WS hiervan op de hoogte te stellen en – op eigen kosten – het artikel binnen 7 werkdagen na de herroepingsdatum aan WS te retourneren, onder vermelding van het via de retourprocedure verkregen retournummer. De door Wederpartij A betaalde koopprijs wordt binnen 30 dagen na herroeping onder aftrek van € 25,00 administratiekosten aan Wederpartij A terugbetaald. Er is geen annulering mogelijk voor artikelen die beschadigd zijn, niet meer in de originele en ongeopende verpakking zitten, gebruikt zijn of niet meer geschikt zijn om verkocht te worden.

10. VERTROUWELIJKHEID

Zowel tijdens de Overeenkomst als daarna verbinden beide Partijen zich ertoe geen vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar te maken. Vertrouwelijke informatie betekent alle informatie en kennis die partijen van beide partijen ontvangen en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is.

11. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle huidige en toekomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot alle Informatie die de Wederpartij van WS ontvangt, de Informatie blijft eigendom van WS. Het is de Wederpartij niet toegestaan

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WS verveelvoudigd en/of aan derden verstrekt.

Evenmin is het de Wederpartij toegestaan ​​enige eigendomsaanduidingen, handelsmerken, handelsnamen of andere aanduidingen van intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de zaken te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, inclusief elke aanduiding van vertrouwelijk karakter.

12. RESERVERING VAN EIGENDOMS EN VEILIGHEID

Alle door WS geleverde zaken blijven eigendom van WS totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de Overeenkomst, met inbegrip van rente en toeslagen, is nagekomen. Dit verhindert dat de Wederpartij de artikelen van WS niet voor zijn normale bedrijfsuitoefening afneemt.

Zolang de eigendom niet op de Wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd de zaak aan een derde te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins namens een derde te bezwaren.

Indien en zolang WS eigenaar van de zaak blijft, zal de Wederpartij WS daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen

Schriftelijk als er beslag wordt gelegd op de zaak of als er enige andere claim wordt ingediend met betrekking tot de zaak of een deel ervan.

De Wederpartij is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en deze verzekering op eerste verzoek aan WS ter hand te stellen.

Indien WS haar eigendomsrechten claimt, verleent de Wederpartij hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk een volmacht aan WS of een derde ter keuze van WS om het pand waar de zaken zich bevinden te betreden en deze terug te nemen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid van WS is uitdrukkelijk beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

(i) de directe schade, tot het bedrag van het netto Orderbedrag (excl. BTW); of

(ii) ter zake van schade om welke reden dan ook, tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitbetaald onder de door WS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Iedere aansprakelijkheid ter zake van gevolgschade (waaronder omzet- en winstderving) is uitgesloten.

14. OVERMACHT

Geen der Partijen is gehouden tot enige schadevergoeding aan de Wederpartij, indien hij als gevolg van overmacht niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien een overeengekomen levertijd als gevolg van overmacht wordt overschreden, wordt de levertijd automatisch verlengd met de vergeleken termijn als de overschrijdingsperiode als gevolg van overmacht.

Indien WS als gevolg van overmacht blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen of in strijd is met haar verplichting, heeft WS het recht een zodanige wijziging van de Overeenkomst te vorderen dat nakoming voor WS alsnog mogelijk is, tenzij in de gegeven omstandigheden dit kan redelijkerwijs niet van de Wederpartij worden gevergd en de opzegging is gerechtvaardigd

15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of voortvloeien uit een met WS gesloten Overeenkomst zullen, naar het oordeel van WS en uitsluitend onder Nederlands recht, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Jouw winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.
/nl/collections/all
'>Klik hier om verder te winkelen.